Concurs Administrator de patrimoniu

Concurs Administrator de patrimoniu: calendar, fișa postului, bibliografie

Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare a postului de administrator de patrimoniu ,

Durata contractului individual de muncă – perioadă nedeterminată

 

Nr. Crt. Etapa  de  concurs Data/perioada Ora Locația
1 Depunerea dosarelor candidaților 15.03.2019 – 28.03.2019 10:00 – 13:00 Secretariat grădiniță
2 Selecția dosarelor 29.03.2019 9:00 – 12:00  
3 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 29.03.2019 13:00 Avizier
4 Depunerea contestațiilor 01.04.2019 10:00 – 12:00 Secretariat
5 Afișarea rezultatelor contestațiilor 01.04.2019 14:00 Avizier
6 Proba scrisă 05.04.2019 9:00 Sala de festivități
7 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 05.04.2019 14:00 Avizier
8 Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise 08.04.2019 10:00 – 12:00 Secretariat
9 Afișarea rezultatelor contestațiilor 08.04.2019 13:00 Avizier
10 Susținerea interviului 09.04.2019 10:00 – 12:00 Sala de festivități
11 Afișarea rezultatelor după susținerea interviului 09.04.2019 13:00 Avizier
12 Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului 10.04.2019 10:00 – 12:00 Secretariat
13 Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 10.04.2019 13:00 Avizier

 

14 Afișarea rezultatelor finale 10.04.2019 14:00 Avizier

 

 

 

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 

 

 1. Legea nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legăturaă cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 3. HG 395/2016 Normele de aplicare a Legii 98/2016;
 4. Legea 99/ 2016;
 5. MFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalelor proprii;
 6. MFP 3512/ 2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – ordinul MEN 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea 319/ 2006 , Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea 333/ 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu modificările și completările ulterioare – secțiunea VI;

 

 

 

CONCURSUL  VA  CONSTA  ÎN  URMĂTOARELE  ETAPE:

 

 

 1. Selecția dosarelor
 2. Proba scrisă – 100 puncte
 • Interviu – 100 puncte

 

Candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.

 

 

 

Anexa Nr. 29 la Metodologia de evaluare anual a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar

 

 

 

FIŞA CADRU A POSTULUI

PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

 

 

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenșă a salariaţilor cu numărul……………. se încheie astăzi,………………….prezenta fişa postului:

Numele şi prenumele: …………………………

Specialitatea: ECONOMIST / INGINER/ SUBINGINER

Denumirea postului: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Decizia de numire:

Încadrarea: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

 

Cerinţe:

– studii:superioare

– studii specifice postului: economice/ inginer/subinginer

– vechime: MINIM 3 ANI ÎN DOMENIU

 

Relaţii profesionale:

– ierarhice de subordonare: director;

– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ

– de reprezentare a unităţii şcolare.

 

ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

 

 1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.

1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor  necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.

1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.

1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.

 

 1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR

2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de  învăţământ.

2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.

2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ.

2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.

 

 1. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de  învăţământ.

3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de  învăţământ.

3.3.Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.

 

 1. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.

4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite prin formare continuă /perfecţionare.

 

 1. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.

5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.

5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.

5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.

5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.

 

ALTE ATRIBUŢII

 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condițiile legii:

 

Răspunderea disciplinară :

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară , conform prevederilor legii.

 

          Director,

……………. ……….                                                   Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:

 

 

 

 

 

Data:

 

 

 

 

 

DOSARUL  PENTRU  CONCURS

 

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor  depune la sediul unității un dosar care conține următoarele documente:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 2. Copie după C.I/ B.I valabilă, sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. Copie a cărții de muncă ( dacă este cazul );
 5. Adeverințe privind vechimea în muncă după desfințarea cărților de muncă;
 6. Cazier judiciar;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unitățile similare abilitate;
 8. Curriculum Vitae European.